2 ก.ย.59 ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศจาก สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยร่วมกับ UNESCO และ OECD

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศจาก สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา เรื่อง ” ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยร่วมกับ UNESCO และ OECD ” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยได้กำหนดขอบเขตข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาสำคัญๆ ของประเทศไทยไว้ 5 ประการคือ
1. การประเมินระบบการศึกษาโดยรวม เน้นเรื่องคุณภาพ ความเสมอภาค และการปฏิรูป ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
2. นโยบายด้านครูและการเสริมสร้างความสามารถของครูและผู้บริหารโรงเรียน การเลื่อนวิทยฐานะ (การสร้างเสริมความสามารถครู การเลื่อยวิทยฐานะ การยกระดับให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง การเป็นผู้นำโรงเรียน การมีส่วนร่วมในสังคมการเรียนการสอนในพหุวัฒนธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน)
3. การพัฒนาหลักสูตร เน้นความสามารถด้านภาษาความเป็นพลเมืองโลก ความมีขันติธรรม ความเสมอภาคและพลเมืองศึกษา
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่เป็นสากลได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติหรือ PISA การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และตัวชี้วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การเรียนโดยใช้สื่อเคลื่อนที่ ( Mobile Learning ) เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาและฝึกอบรมครู

Post Author: admin