8 ก.ย. 59 พิธีเกษียณสวัสดิ์ กตเวทิตา บูชาครู ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้จัดพิธีเกษียณสวัสดิ์ กตเวทิตา บูชาครู เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูและระลึกนึกถึงคุณครูผู้มีพระคุณทั้ง 10 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
1. คุณครูพนิดา แสงทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. คุณครูวิทูรย์ รัตนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. คุณครูอาภาภรณ์ อัจฉริยะสีทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. คุณครูสวัสดิ์ ชมเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. คุณครูจารุนันท์ ทองทวี ครุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. คุณครูจุฑาทิพ แสงโนรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. คุณครูสุมาลี กลกิจเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
8. คุณครูรณรงค์ นวลละม้าย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9. คุณครูอารียา สุธิราธิกุล ครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. คุณครูนางนิภาภรณ์ กนิษฐบุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทรีวิทยา เมื่อเวลา 8.00 – 9.00 น.  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Post Author: admin