10 ก.ย. 59 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและประเมินโครงการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและประเมินโครงการ” โดยดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และประธานสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม,นนทรีวิทยา,เจ้าพระยาวิทยาคม,ยานนาเวศวิทยาคม และสตรีศรีสุริโยทัย เข้าร่วมอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและการประเมินโครงการ ณ ห้องศตวัชรบงกช โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เวลา 8:30 น. – 16:30 น.

 

 

Post Author: admin