13 ก.ย. 59 ประกาศผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559

โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
– กิจกรรมที่ 1 การแข่งขัน Impromptu  speech
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสุภาพร  องอาจ
ระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเกศกนก  ลาภประสงค์
ระดับคุณภาพเหรียญเงิน

– กิจกรมที่ 2 การแข่งขัน  Story  Telling
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงอภิญญา  นาสิงคาร
ระดับคุณภาพเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมฤดี   บุญหยวก
ระดับคุณภาพเหรียญเงิน

– กิจกรรมที่ 3  การแข่งขัน Multi Competition
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายกมนทัต   ลี
ระดับคุณภาพเข้าร่วม

 

Post Author: admin