14 ก.ย. 59 พิธีอำลาแสดงความกตัญญูต่อครูเนื่องจากย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมอำลาคุณครูเพื่อเป็นการส่งท้ายและให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูเนื่องจากย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณครู 3 ท่าน ดังนี้

  1. คุณครูเฉลิม  อยู่สุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนหอวัง
  2. คุณครูอธิวัฒน์  มะมิง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ย้ายไปปฎิบัตราชการ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย
  3. คุณครูประภาพรรณ  แก้วเหมือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ย้ายไปปฎิบัตราชการ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)

Post Author: admin