การอบรมบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ STEM ศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานการอบรมบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ STEM ศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพิเศก ภิบาล วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชโรงเรือน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะครูที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 คน ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ   ห้องประชุมอดิศร ใสสุก พร้อมลงพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนนทรีวิทยา

 

 

Post Author: admin