Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

          ศึกษาถึงพื้นฐานเรื่องอินเทอร์เน็ต ตลอดจนวิธีการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ  เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์  วิธีการติดตั้ง โครงสร้างเนื้อหา สร้างเมนู วิธีการติดตั้ง และศึกษาการใช้งานเบื้องต้น Extension (Module,Componnent,Plugin) การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยกราฟิกต่าง ๆเพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ  การเพิ่มศักยภาพและลูกเล่นต่าง ๆ ให้เว็บไซต์   ขอพื้นที่ฟรีเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของตนเองบนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอผลงานที่สร้างจากโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ อย่างมีประสิทธิภาพ
          โดยกระบวนการเข้าถึงข้อมูล อธิบาย แสดงทักษะ สร้าง การเผยแพร่และการนำเสนอข้อมูล
           เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจวิธีการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ  มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะ ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้มีคุณภาพน่าสนใจ และมีคุณธรรมในการเผยแพร่และค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต