31 ต.ค. 59 กิจกรรมจัดทำริบบื้นดำไว้ทุกข์ และกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ร่วมกันดำเนินการจัดทำริบบิ้นดำไว้ทุกข์ สำหรับติดเสื้อเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นจัดทำริบบิ้นดำไว้ทุกข์และนำริบบิ้นดังกล่าวมาใส่หรือแจกจ่ายต่อให้แก่ครอบครัว จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,799 ชิ้น และกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาทำความดีถวายแด่พ่อหลวง โดยนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และนักเรียนบางส่วนที่เป็นแกนนำจิตอาสาได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดอุโมงค์คนข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin