Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันกีฬาเปตองในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา

กลุ่มสาระการรียนรู้สุขศึก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ค. 2566 รับการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2566

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ค. 66 กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอตบุหรี่ ประจำปิงบประมาณ 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ก.ค. 66 กิจกรรมการแข่งขัน ขายกระเป๋า sbac online marketing challenge ในรูปแบบออนไลน์

9 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระก…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนนทรีวิทยา ครบรอบ 70 ปี

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู…

อ่านเพิ่มเติม