Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2566 การอบรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยใช้ Google Site

19 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2566 ประมวลภาพการรับหนังสือเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับ

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พฤษภาคม 2566 การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วินัยข้าราชการครู

12 พฤษภาคม 2566 นางสาวนัน…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2566 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “SLC Workshop at Nonsi” เปลี่ยนโฉมครูสู่พัฒนาเด็ก ปรับโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

11 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัช…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 พฤษภาคม 2566 นางณัฐพัชร…

อ่านเพิ่มเติม