Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบโรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted inข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มีนาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2566 รอง ผอ.สพม. กท2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-Net Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566…

อ่านเพิ่มเติม