Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted inข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มีนาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2566 รอง ผอ.สพม. กท2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-Net Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566…

อ่านเพิ่มเติม