14 พ.ย 59 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง

วันที่ 14 พ.ย. 59 นางสาวสุวภี  อุ้ยนอง  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ หอประชุมมุนินทร์มนา โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยเป็นการจัดแข่งขันการประกวดประดิษฐ์กระทงของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน  เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนของแต่ละห้องเรียน จากการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในโรงเรียน   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post Author: admin