23 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตคิดเร็วและการท่องสูตรคูณ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการจัดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตคิดเร็วและการท่องสูตรคูณ โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกห้องเรียนฝึกทักษะดังกล่าว เพื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เมื่อเวลา 8.30 น.-09.20 น. โดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้ดูแลและให้คำแนะนำ

Post Author: admin