8 เม.ย. 60 ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1

เมื่อวันที่ 8เมษายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบตลอดจนอำนวยความสะดวกและควบคุมห้องสอบในครั้งนี้และต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการรับนักเรียน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต. 2

Post Author: admin