Posted in งานรับสมัครนักเรียน

25 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

ประชุมผู้จำหน่ายอาหาร ในโ…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณานักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

เลื่อนการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว นักเรียนชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนในการรับสมัครนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอให้นักเรียนที่ประสงค์สม…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเร…

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา …

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

อ่านเพิ่มเติม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนักเรียน

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม