6 ม.ค. 60 จัดสอบ Pre O-Net

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยงานกลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการจัดสอบ Pre O-Net ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ

Post Author: admin