31 ม.ค. 60 นนทรีนิทรรศ’59

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นประธานในพิธี
เปิดนนทรีนิทรรศ’59 หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดแสดงโครงงานของนักเรียนจำนวน 51 ห้องเรียน
2. การจัดแสดงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานอนุรักษ์พลังงาน งานอาเซียน งานแนะแนวศึกษาต่อและกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้แก่ การทดสอบวัดความรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้(Pre-ent ม.1) , การแข่งขันคัดลายมือ
และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง
4. การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ การเต้น cover เพลง และการร้องเพลง
5. ตลาดนัดพอเพียง
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
และในวันเดียวกันนั้น นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานใน
พิธีการเปิดและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
STEM ศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนฝั่งตรงข้าม ใกล้กับพื้นที่ชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น
สถานที่สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนทางด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์ โดยมี
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEM ศึกษา

 

Post Author: admin